Gothem kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 16:18

Gothem kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och absiden, vilka kom till vid en byggnadsetapp i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad - från 1100-talet - påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen.

Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Av allt att döma var avsikten att dess västra del skulle förses med ett torn. Planerna ändrades, och under senare delen av 1200-talet påbörjades det nuvarande tornet omedelbart väster om långhuset. Efter ett längre uppehåll fullbordades tornbygget vid 1300-talets mitt. Det kröntes då med stor sannolikhet av en spetsig hornhuv liknande dem i t ex Rone eller Öja. Den övre delen av tornet rätades vid bygget upp i förhållande till den nedre delen.

Vid sidan av kyrkotornen på Domkyrkan i Visby samt tornen i Lärbro och Vamlingbo m fl torde Gothem kyrka ha haft det högsta tornet på Gotland. Den murade delen av tornet är f ö enligt tillgängliga uppgifter fortfarande högst på ön (ca 42,5 m). Höjden på flöjeln är ca 52,0 meter. Även i övrigt är kyrkan en av Gotlands största, bl a uppgår de totala takytorna till ca 1000 m2 och de totala, putsade fasadytorna till ca 1380 m2.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Så jobbar vi med nyheter