Kejsarträd och annat exotiskt när Visby får nya träd

Visby har många områden där träd kan skapa karaktär, och även göra miljönytta. Längs Skarphällsgatan finns inte ett träd, bara flaggstänger. Enligt planerna ska en allé med tallar planteras 2024.
Visby har många områden där träd kan skapa karaktär, och även göra miljönytta. Längs Skarphällsgatan finns inte ett träd, bara flaggstänger. Enligt planerna ska en allé med tallar planteras 2024.

Klimatförändringarna gör det möjligt att satsa på mer exotiska arter som kinesträd och tulpanträd när Visby får nya träd. Nu finns en plan för kommande satsningar.

Visby 4 juni 2022 11:55

Det kostar drygt 8 000 kronor per träd som planteras, har landskapsingenjör Johan Arvidsson räknat ut. Med den budget som Region Gotland har för nyplanteringar innebär det cirka 275 träd 2022–2026.

Vid valet av träd finns mycket att tänka på. Invasiva arter som hästkastanj och tysklönn är otänkbara. Andra som lätt drabbas av sjukdomar är inte heller lämpliga, exempelvis alm och ask.

Faktorer som bullerdämpning och positiv inverkan på luftföroreningar ska vägas in. Om sjukdomar och invasiva sorter begränsar urvalet, så har klimatförändringarna gjort det möjligt att välja flera arter som inte varit aktuella tidigare.

– Vi märker redan klimatförändringarna. Arter som kinesträd och kejsarträd har blivit vanligare, säger Johan Arvidsson.

undefined
Mullbär är ett av Visbys karaktärsträd.

I år finns 300 000 kronor till nyplanteringar.

– Vi prioriterar innerstan. Det var där vi inledde inventeringen, och där har vi redan tagit bort en del träd som ska ersättas, säger Johan Arvidsson.

I innerstan finns gott om oxel och lind. Därför ska mullbär och valnöt, som är utpekade karaktärsträd i byggnadsordningen, prioriteras. Almedalen föreslås få mullbär, valnöt, men även persikomandel och ungersk ek.

Vid Almedalens lekplats ska kaukasisk vingnöt planteras, ett bra klätterträd som är ersättning för de invasiva gudaträd som tagits bort. I andra delar av innerstan ska flera exotiska sorter planteras, som kinesträd, japansk magnolia och sibiriskt korkträd.

I år planteras träd även i Tallunden, där kaukasisk vingnöt blir klätterträd vid lekplatsen. Fem nya tallar mot Söderväg ska ge bullerdämpning.

undefined
Region Gotlands landskapsingenjör Johan Arvidsson har dokumenterat alla träd på allmän platsmark i Visby. Samtidigt har trädens positiva effekt på miljön kartlagts.

För 2023–2026 finns 500 000 kronor per år. Nästa år är områdena kring Gråbo och Haga samt Visby busstation och gamla A7-området aktuella, med fokus på lekplatser.

Skeppsparken vid Gråbo föreslås få bland annat skogslönn, naverlönn och italiensk al. Området bakom gamla Medvalls kiosk föreslås få ek, silverpoppel och platan.

– Miljön i stan kräver lite tuffare träd, och då är platan ett bra alternativ. De är vanliga i exempelvis Paris och London, säger Johan Arvidsson. 

2024 prioriteras Bingebyområdet och Skarphäll. Då är det dags för det största planteringsprojektet de kommande åren. Längs Skarphällsgatan står det i dag mest flaggstänger och lyktstolpar. Behovet av en allé påtalades redan 2009, och 2024 ska gatan enligt förslaget få en allé med 95 svarttallar. Det är dock en storsatsning som kräver medfinansiering.

– Det finns områden som helt saknar träd, som Skarphällsgatan. En allé med svarttallar är bra. Barrträd bidrar till luftrening året runt, säger Johan Arvidsson.

2024 planeras planteringar även i Bingebyområdet. Tulpanträd och ungersk ek i parken, avenbok, bergskörsbär och fågelbär vid fotbollsplanen och äpple, körsbär och päron vid lekparken. Vid Kasper Höjers park är ambitionen att skapa en "ätbar" park med valnöt, körsbär, äpple, päron och mullbär.

undefined
Visby har många områden där träd kan skapa karaktär, och även göra miljönytta. Längs Skarphällsgatan finns inte ett träd, bara flaggstänger. Enligt planerna ska en allé med tallar planteras 2024.

2025 är tanken att plantera ett 60-tal träd. Norra Visby är i fokus. Allén med oxel som löper från lasarettet till Talludden består av mer än 300 träd, men det finns ett 50-tal gluggar som behöver fyllas. Dock inte med oxel, utan förslagsvis med naverlönn, gråal, valnöt, avenbok och mannaask som är ganska lika oxel.

Lekplatserna vid Aniaragatan och Hagbylund kompletteras med äpple, körsbär och valnötsträd.

Ett område i östra Visby är också aktuellt 2025. På den öppna ytan mellan Visbyleden och Skogslundsvägen vid Terra Nova föreslås snabbväxande träd som björk, klibbal, vitpil och tall.

2026 räcker budgeten till ett 60-tal träd. Hamnområdet och Kopparsvik prioriteras, bland annat för att dölja området med cisterner. Området är hårt trafikerat och träden kan dessutom bidra till luftrening.

Även villaområden i södra Visby ska få nya träd 2026. I grönområdet mellan Allégatan och Jungfrustig finns plats att plantera skogslönn, körsbär, silverpoppel, parklind, platan, ek och ungersk ek som med tiden kan bli stora och skapa rum.

Lekplatserna vid Gutelunden och i Tallunden får kompletterande träd. Vid Gutelunden kaukasisk vingnöt och svarttall och i Tallunden äpple, körsbär, mullbär och päron.

Samtidigt som nya träd planteras kommer en del befintliga att avverkas. Totalt 225 enligt den inventering som gjorts. Mestadels nyplanteringar som inte etablerat sig, varav merparten redan är borttagna. Några är dock satta under bevakning, och om de repar sig kan de bli kvar.

Positiv klimateffekt

Träd har en positiv effekt på miljön, som syreproduktion, fördröjning av dagvatten, rening av luft, kollagring och årlig kolupptagning. I samband med att Visbys träd inventerats har effekten av 4 295 träd beräknats. De lagrar tillsammans 14 506 ton koldioxid, och den årliga påverkan på luftföroreningar är:

Upptag av koldioxid: 279 ton.

Ozon: 1 419 kg.

Kvävedioxid: 189 kg.

Partiklar (PM 2,5): 43 kg.

Enligt en svensk modell beräknas värdet av miljöeffekterna vara 467 405 kronor per år.